const todosTab = (() => {
const tabTodos = $(‘#tabTodos’);
const todoForm = $(‘#todoForm’);
const todoList = $(‘#todoList’);
const todoError = $(‘#todoError’);

const todoSubmitHandler = (event) => {
event.preventDefault();

const todoText = todoForm.find(‘input[name=”todo”]’).val().trim();
if (todoText === ”) {
todoError.text(‘Please enter a todo.’).show();
return;
}
todoIssue.createTodo(tabTodos.attr(‘data-tabId’), todoText)
.then((todo) => {
todoList.append(`

 • ${todo.text}
 • `);

  todoForm.find(‘input[name=”todo”]’).val(”);
  });
  };

  todoForm.on(‘submit’, todoSubmitHandler);

  const removeTodoOnClickHandler = (event) => {
  const listParent = $(event.target).parent();
  todoIssue.removeTodo(tabTodos.attr(‘data-tabId’), listParent.attr(‘data-todoId’))
  .then(() => {
  listParent.remove();
  });
  };

  todoList.on(‘click’, ‘li’, removeTodoOnClickHandler);

  const getTodos = () => {
  todoIssue.getTodosForTab(tabTodos.attr(‘data-tabId’))
  .then((todosList) => {
  todosList.forEach((todo) => {
  todoList.append(`

 • ${todo.text}
 • `);
  });
  });
  };

  return {
  getTodos,
  };
  })();